top of page

Terms & Conditions

 1. Definities:

  1. HILLVIEW: is een Belgische vennootschap (bv) met hoofdzetel te 3600 Genk, C-mine 12 en gekend in de KBO met nummer 0695.829.203

  2. De cliënt: is een fysieke persoon of rechtspersoon die bij Hillview diensten of goederen besteld. 

  3. Feedbackronde: de mogelijkheid die aan de cliënt gegeven wordt om tussentijdse feedback te geven aan Hillview tijdens een project.

 2. Toepassingsgebied

  1. Door producten of diensten af te nemen van Hillview gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de cliënt zijn ondergeschikt aan deze van Hillview.

  2. Deze algemene voorwaarden vormen het contract waardoor beide partijen gebonden zijn. Er kan  op geen enkele manier afgeweken worden van deze algemene voorwaarden, behoudens met schriftelijke toestemming van Hillview. 

  3. Indien Hillview deze voorwaarden of een bepaling er van niet toepast kan dit niet geïnterpreteerd worden als het afzien van deze voorwaarden of bepaling of een erkenning van welk recht dan ook in hoofde van de cliënt. 

 3. Facturatie: 

  1. Behoudens uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst tussen partijen zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. 

  2. Hillview is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de cliënt wijzigingen in de oorspronkelijk opgegeven opdracht/specificaties aanbrengt of wanneer er zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van de dienst of het product. Indien de afgesproken filmtijd overschreden wordt, zal 60 euro exclusief BTW per extra uur worden aangerekend. Elk begin van een uur telt als een volledig uur.

  3. Verplaatsingskosten worden aangerekend aan 0,49 euro per kilometer. Hillview is met betrekking tot de werkelijk gereden kilometers gerechtigd om op de uiteindelijke factuur af te wijken van de eventueel weergegeven verplaatsingskosten op de aan de cliënt overhandigde offerte 

  4. De facturen dienen betaald te worden op het rekeningnummer BE66 7360 4515 1443 onder vermelding van het factuurnummer. 

  5. Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven zal onderworpen zijn aan een jaarlijkse rentevoet van 8 procent tot aan de dag van betaling, bovenop een conventioneel schadebeding van 15 procent met een minimum van 150,00 euro. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de wet van 2 augustus 2002 op het gebied van commerciële transacties. De ontvangst van de factuur vormt wettelijk en conform artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek een aanmaning van de schuldeiser, zonder dat daar een akte voor nodig is en enkel door het verlopen van de termijn. 

  6. Een eventueel factuurprotest moet per gemotiveerde en aangetekende brief aan Hillview worden verzonden. Dit dient te gebeuren binnen 8 dagen na de factuurdatum waarbij het bewijs van aangetekende zending zal dienen als controlepunt van deze termijn. Een gebrek aan tijdig protest houdt een onherroepelijke aanvaarding in van de factuur en de daarin vermelde bedragen, goederen en diensten. Het indienen van een klacht/factuurprotest ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

  7. Niet betaling van de factuur op de vervaldag doet in hoofde van Hillview het recht ontstaan om zijn verdere verplichtingen aangaande de cliënt op te schorten, onafhankelijk van zijn recht om, zonder aanmaning en voorafgaande juridische beslissing, het contract als ontbonden te zien ten nadele van de cliënt alsook om schadevergoeding en interesten te eisen. 

 4. Feedbackronde 

  1. Behoudens uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst tussen partijen is er één feedbackronde per project inbegrepen. 

  2. De opdrachtgever verbindt zich er toe alle feedback schriftelijk aan Hillview te bezorgen binnen de 48 uur na verzending van de eerste versie. Indien de opdrachtgever slechts nadien feedback bezorgt behoudt Hillview zich het recht voor om de initieel afgesproken einddatum van het project op te schuiven naar een latere datum. 

 5. Annulering 

  1. De cliënt heeft op elk moment de mogelijkheid om de opdracht te annuleren, mits het nakomen van de volgende betalingsverplichtingen. 

   1. Bij annulering op 3 weken van de startdatum van de afgesproken diensten dient de cliënt aan Hillview 25 procent van de totale offerteprijs te betalen. 

   2. Bij annulering op 2 weken van de startdatum van de afgesproken diensten dient de cliënt aan Hillview 50 procent van de totale offerteprijs te betalen. 

   3. Bij annulering op 1 week van de startdatum van de afgesproken diensten dient de cliënt aan Hillview 75 procent van de totale offerteprijs te betalen. 

   4. Annulering op minder dan 1 week van de startdatum van de afgesproken diensten heeft tot gevolg dat de cliënt de totale offerteprijs dient te betalen, behoudens anders overeengekomen met Hillview. 

 6. Samenwerking met derden 

  1. Hillview is bij elke opdracht die de cliënt haar geeft vrij in de keuze van toeleveranciers, modellen, stylisten en overige derden met wie zij samenwerkt om tot een volledige uitvoering van de opdracht te komen. 

 7. Overmacht, onverwachte zaken en onvoorzienbaarheid

  1. Hillview kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen, tijdelijk dan wel definitief, van haar verplichtingen in dien deze niet – nakoming te wijten is aan overmacht of onverwachte omstandigheden. Overmacht is daarbij te definiëren als elke omstandigheid die voorvalt buiten de wil van Hillview en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Hillview verhinderen, herleiden of vertragen. 

  2. Storingen of uitval van bekabelde en draadloze verbindingen (inclusief satellietverbindingen) of apparatuur geeft geen recht op enige vorm van compensatie.

 8. Auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht

 1.  Het auteursrecht van alle door Hillview ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, websites, fotografie, software …) ligt volledig en uitsluitend bij Hillview. Er mogen geen producten (zoals grafische ontwerpen, foto’s, websites, software, bronbestanden (zowel bronbestanden als projecten…) worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd, aangepast of gedeeld met derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hillview . Het door Hillview vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Hillview en zij is steeds gerechtigd om haar naam duidelijk op de ontwikkelde producten te vermelden.

 2.  Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, behoren alle intellectuele eigendomsrechten op de website, producties of andere creaties die Hillview heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt t tot de exclusieve eigendom van Hillview. Geen enkele bepaling in de overeenkomst met de cliënt zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de cliënt.

 3.  Hillview is slechts gehouden de voor de cliënt gemaakte opnames te bewaren tot 3 maanden na de productiedatum .

 1. Verwerking van persoonsgegevens

  1. Hillview en de cliënt erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen.

 2. Betwisting of geschil. 

  1. In geval van betwisting of geschil tussen Hillview, de cliënt of een derde zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Hillview bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Privacy Policy

 1. Hillview bv undertakes to guarantee and protect your privacy. It considers any data you provide as confidential information that it does not keep on file longer than necessary. This covers both data you provide explicitly and data that you do not explicitly provide but is automatically gathered, such as your IP address, the type of browser and your computer’s operating system, the number of visits and the pages visited. Your contact details will not under any circumstances be passed on to third parties except where we are legally obliged to do so.

 2. Hillview bv uses reliable data networks that employ firewall and password protection techniques that are customary within the sector. In spite of this, messages sent to your e-mail address by Hillview bv through the site may be intercepted or otherwise manipulated. Hillview GCV advises you not to send secret or otherwise sensitive information to Hillview GCV via the site. If you choose to send messages to Hillview GCV via the site, you accept the risk that these messages may be intercepted or otherwise manipulated by a third party.

 3. Hillview bv only compiles personal data that is provided voluntarily. By completing and sending the contact form or sending an e-mail you are deemed to be allowing Hillview bv to keep your personal details on file.

 4. Hillview bv uses cookies on its Internet site. This means that a small text file (cookie) is sent to your computer to make using the site from your computer easier in the future. If you do not wish to receive cookies, you can consult the help information in your Internet browser to see how to block cookies or get a warning before a cookie is stored.

 5. In accordance with the Belgian Privacy Act of 8 December 1992, you have the right to request a copy of your personal data and have it changed or removed from our files.

 6. Hillview bv reserves the right to change this privacy statement at any time, without notice. If you then continue to use this website, you shall be automatically bound by the terms of the altered privacy statement. You are therefore recommended to consult this text regularly when visiting our site.

bottom of page