ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities:

  1. HILLVIEW: is een Belgische vennootschap (GCV) met hoofdzetel te 3600 Genk, C-mine 12 en gekend in de KBO met nummer 0695.829.203

  2. De cliënt: is een fysieke persoon of rechtspersoon die bij Hillview diensten of goederen besteld. 

  3. Feedbackronde: de mogelijkheid die aan de cliënt gegeven wordt om tussentijdse feedback te geven aan Hillview tijdens een project.

 2. Toepassingsgebied

  1. Door producten of diensten af te nemen van Hillview gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de cliënt zijn ondergeschikt aan deze van Hillview.

  2. Deze algemene voorwaarden vormen het contract waardoor beide partijen gebonden zijn. Er kan  op geen enkele manier afgeweken worden van deze algemene voorwaarden, behoudens met schriftelijke toestemming van Hillview. 

  3. Indien Hillview deze voorwaarden of een bepaling er van niet toepast kan dit niet geïnterpreteerd worden als het afzien van deze voorwaarden of bepaling of een erkenning van welk recht dan ook in hoofde van de cliënt. 

 3. Facturatie: 

  1. Behoudens uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst tussen partijen zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. 

  2. Hillview is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de cliënt wijzigingen in de oorspronkelijk opgegeven opdracht/specificaties aanbrengt of wanneer er zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van de dienst of het product. Indien de afgesproken filmtijd overschreden wordt, zal 60 euro exclusief BTW per extra uur worden aangerekend. Elk begin van een uur telt als een volledig uur.

  3. Verplaatsingskosten worden aangerekend aan 0,49 euro per kilometer. Hillview is met betrekking tot de werkelijk gereden kilometers gerechtigd om op de uiteindelijke factuur af te wijken van de eventueel weergegeven verplaatsingskosten op de aan de cliënt overhandigde offerte 

  4. De facturen dienen betaald te worden op het rekeningnummer BE66 7360 4515 1443 onder vermelding van het factuurnummer. 

  5. Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven zal onderworpen zijn aan een jaarlijkse rentevoet van 8 procent tot aan de dag van betaling, bovenop een conventioneel schadebeding van 15 procent met een minimum van 150,00 euro. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de wet van 2 augustus 2002 op het gebied van commerciële transacties. De ontvangst van de factuur vormt wettelijk en conform artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek een aanmaning van de schuldeiser, zonder dat daar een akte voor nodig is en enkel door het verlopen van de termijn. 

  6. Een eventueel factuurprotest moet per gemotiveerde en aangetekende brief aan Hillview worden verzonden. Dit dient te gebeuren binnen 8 dagen na de factuurdatum waarbij het bewijs van aangetekende zending zal dienen als controlepunt van deze termijn. Een gebrek aan tijdig protest houdt een onherroepelijke aanvaarding in van de factuur en de daarin vermelde bedragen, goederen en diensten. Het indienen van een klacht/factuurprotest ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

  7. Niet betaling van de factuur op de vervaldag doet in hoofde van Hillview het recht ontstaan om zijn verdere verplichtingen aangaande de cliënt op te schorten, onafhankelijk van zijn recht om, zonder aanmaning en voorafgaande juridische beslissing, het contract als ontbonden te zien ten nadele van de cliënt alsook om schadevergoeding en interesten te eisen. 

 4. Feedbackronde 

  1. Behoudens uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst tussen partijen is er één feedbackronde per project inbegrepen. 

  2. De opdrachtgever verbindt zich er toe alle feedback schriftelijk aan Hillview te bezorgen binnen de 48 uur na verzending van de eerste versie. Indien de opdrachtgever slechts nadien feedback bezorgt behoudt Hillview zich het recht voor om de initieel afgesproken einddatum van het project op te schuiven naar een latere datum. 

 5. Annulering 

  1. De cliënt heeft op elk moment de mogelijkheid om de opdracht te annuleren, mits het nakomen van de volgende betalingsverplichtingen. 

   1. Bij annulering op 3 weken van de startdatum van de afgesproken diensten dient de cliënt aan Hillview 25 procent van de totale offerteprijs te betalen. 

   2. Bij annulering op 2 weken van de startdatum van de afgesproken diensten dient de cliënt aan Hillview 50 procent van de totale offerteprijs te betalen. 

   3. Bij annulering op 1 week van de startdatum van de afgesproken diensten dient de cliënt aan Hillview 75 procent van de totale offerteprijs te betalen. 

   4. Annulering op minder dan 1 week van de startdatum van de afgesproken diensten heeft tot gevolg dat de cliënt de totale offerteprijs dient te betalen, behoudens anders overeengekomen met Hillview. 

 6. Samenwerking met derden 

  1. Hillview is bij elke opdracht die de cliënt haar geeft vrij in de keuze van toeleveranciers, modellen, stylisten en overige derden met wie zij samenwerkt om tot een volledige uitvoering van de opdracht te komen. 

 7. Overmacht, onverwachte zaken en onvoorzienbaarheid

  1. Hillview kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen, tijdelijk dan wel definitief, van haar verplichtingen in dien deze niet – nakoming te wijten is aan overmacht of onverwachte omstandigheden. Overmacht is daarbij te definiëren als elke omstandigheid die voorvalt buiten de wil van Hillview en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Hillview verhinderen, herleiden of vertragen. 

  2. Storingen of uitval van bekabelde en draadloze verbindingen (inclusief satellietverbindingen) of apparatuur geeft geen recht op enige vorm van compensatie.

 8. Auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht

  1. Het auteursrecht van alle door Hillview ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, websites, fotografie, software …) ligt volledig en uitsluitend bij Hillview. Er mogen geen producten (zoals grafische ontwerpen, foto’s, websites, software, bronbestanden (zowel bronbestanden als projecten…) worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd, aangepast of gedeeld met derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hillview . Het door Hillview vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Hillview en zij is steeds gerechtigd om haar naam duidelijk op de ontwikkelde producten te vermelden.

  2. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, behoren alle intellectuele eigendomsrechten op de website, producties of andere creaties die Hillview heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt t tot de exclusieve eigendom van Hillview. Geen enkele bepaling in de overeenkomst met de cliënt zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de cliënt.

  3. Hillview is slechts gehouden de voor de cliënt gemaakte opnames te bewaren tot 3 maanden na de productiedatum .

 1. Verwerking van persoonsgegevens

  1. Hillview en de cliënt erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen.

 2. Betwisting of geschil. 

  1. In geval van betwisting of geschil tussen Hillview, de cliënt of een derde zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Hillview bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. 

Privacy beleid

 1. Hillview GCV verbindt zich ertoe uw privacy te waarborgen en te beschermen. Het beschouwt alle gegevens die u verstrekt als vertrouwelijke informatie, informatie die niet langer bijgehouden wordt dan nodig. Dit geldt zowel voor de gegevens die u uitdrukkelijk geeft als voor de gegevens die u niet expliciet verstrekt, maar die automatisch verzameld worden, zoals uw IP-adres, het type browser, het besturingssysteem van uw computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina’s. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden, behalve wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

 2. Hillview GCV maakt gebruik van betrouwbare datanetwerken die firewall- en wachtwoordbeveiligingstechnieken hanteren die gebruikelijk zijn in de sector. Desondanks kunnen berichten die door Hillview GCV naar uw e-mailadres worden verstuurd, onderschept of anderszins gemanipuleerd worden. Hillview GCV adviseert u om geen geheime of andere gevoelige informatie te versturen naar Hillview GCV via de site. Als u ervoor kiest om berichten te versturen naar Hillview GCV via de site, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door derden.

 3. Hillview GCV compileert alleen persoonsgegevens die vrijwillig worden verstrekt. Door het invulformulier in te vullen en te versturen of door een e-mail te versturen wordt u geacht Hillview GCV uw persoonlijke gegevens toe te staan.

 4. Hillview GCV maakt gebruik van cookies op haar website. Dit betekent dat een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd om het gebruik van de site op uw computer makkelijker te maken in de toekomst. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de hulpinformatie in uw internetbrowser raadplegen om te zien hoe u cookies kunt blokkeren of hoe u een waarschuwing kunt krijgen vooraleer een cookie wordt opgeslagen.

 5. Overeenkomstig de Belgische Privacywet van 8 december 1992 heeft u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen en te wijzigen of te verwijderen van onze bestanden.

 6. Hillview GCV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Als u deze website blijft gebruiken, wordt u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. U wordt daarom aangeraden deze tekst regelmatig te raadplegen bij het bezoeken van onze site.

HQ

C-mine 12

3600 Genk

BTW: BE0695.829.203

Hillview GCV

Terms & conditions

Linked In icon kopie.png
Facebook Icon kopie.png